Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Pagal priemonės veiklos sritį remiama tokia veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Pareiškėjas gali teikti paramos paraišką:

 1. gauti tik investicinę paramą (negrąžintiną subsidiją);
 2. gauti investicinę paramą (negrąžintiną subsidiją) ir lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;
 3. gauti tik lengvatinę paskolą investicijoms ir apyvartiniam kapitalui ;
 4. gauti lengvatinę paskolą tik apyvartiniam kapitalui.

Tinkamas pareiškėjas (investicinė parama):

 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);
 • pareiškėjo ūkis (fizinio ar juridinio asmens) nėra naujai besikuriantis ir iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai turi veikti (vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 1 metus;
 • parama teikiama, jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra didesnis kaip 8 000 Eur;
 • pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Nustatant pajamų iš žemės ūkio veiklos dalį, į pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamas neįskaičiuojamos pajamos, gautos iš paslaugų žemės ūkiui;
 • parama neteikiama pareiškėjams, kurie vykdo projektą (įgyvendina verslo planą), finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“;
 • parama neteikiama, jei pareiškėjas turi finansinių sunkumų (pareiškėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas);
 • pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritines reikšmes (prieš pasirašant sutartį su klientu, svarbu įsitikinti, kad ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais (2019 m. arba 2020 m.) rodikliai yra tinkami gauti paramą. Skolos rodiklis ≤ 0.60 ir Grynasis pelningumas ≥ 2.0 , proc.

 

Paramos dydis:

Didžiausia paramos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur. Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Žemės ūkio produktų gamyba:

 • gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų šiais atvejais:
  • jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) ir turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos), pateikusiems paramos paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos;
  • padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas.
 • augalininkystės sektoriuje finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų šiais atvejais:
  • padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) ir turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos), pateikusiems paramos paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos;

 

Prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai

 • finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas padidinamas 20 proc. punktų šiais atvejais:
  • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
  • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas, savo valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).

Tinkamos finansuoti išlaidos (investicinė parama):

 • nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;
 • nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai;
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
 • naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
 • projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu);
 • bendrosios išlaidos.

Jeigu norėtumėte sužinoti apie savo galimybes gauti šią paramą, užpildykite šią formą ir mes su Jumis susisieksime: